Algemene voorwaarden Simple Finance

1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door CISolutions en zijn van toepassing op het gehele applicatie: Simple Finance.

1.2

Een licentie op Simple Finance wordt verkregen door de registratie via de website (simplefinance.nl) door het opgeven van bedrijfsnaam, emailadres, kvk-nummer en het ondertekenen van deze algemene voorwaarden. Op deze licentie zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.

1.3

Geregistreerde gebruikers van Simple Finance kunnen vrij gebruik maken van de diensten van Simple Finance.

1.4

Geregistreerde gebruikers van Simple Finance hebben recht op hun data in Simple Finance. Deze data houdt in: data gegenereerd door het gebruikersaccount van de geregistreerde gebruiker (bijv. facturen, relaties, kosten).

1.5

CISolutions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de CISolutions internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

2 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

2.1

Gebruikers garanderen de juistheid en volledigheid van hun eigen gegevens.

2.2

Zelf geregistreerde gebruikers van Simple Finance moeten een eigen kvk-nummer hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het is verboden om een registratie op Simple Finance te doen onder het kvk-nummer van iemand anders. CISolutions kan ten allen tijde de registratie van de kvk-registratie opvragen. Kan de gebruiker deze registratie niet binnen 2 (twee) weken tonen, heeft CISolutions het recht om het gebruikersaccount op Simple Finance te sluiten.

2.3

Gebruikers van Simple Finance doen geen poging om de applicatie te manipuleren of te hacken. Blijkt gebruiker dit toch te doen, heeft CISolutions het recht om de gebruiker per direct de toegang tot Simple Finance te ontnemen.

2.4

Verzonden facturen worden door gebruikers van Simple Finance niet meer aangepast.

2.5

CISolutions heeft het recht om intern onderzoek (dus: niet met derden) te doen naar alle data in Simple Finance met als doel om haar eigen dienst(en) te verbeteren.

3 PRIVACY STATEMENT

CISolutions garandeert de privacy van de gebruikers van Simple Finance en zal het emailadres en/of kvk-nummer in combinatie met eventueel andere persoonlijke gegevens die haar leden bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1

Gebruikers van Simple Finance gebruiken de applicatie op eigen risico. CISolutions zal er alles aan doen om de betrouwbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van de data in Simple Finance te garanderen. Gaat er (toch) iets mis met (de data van) Simple Finance, is CISolutions hier niet aansprakelijk voor.

4.2

CISolutions is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door CISolutions verrichte diensten.

5 BEËINDIGING ACCOUNT

5.1

Zowel CISolutions als het lid mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele account in het Simple Finance beëindigen. De rechten van gebruikers vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

5.2

Beëindiging van het lidmaatschap door CISolutions geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per email, of reguliere post. De beëindiging van het Simple Finance account door de gebruiker geschiedt door een verzoek tot beëindiging via een email. De beëindiging door een Simple Finance treedt pas in werking vanaf het moment dat de gebruiker hiervan een bevestiging van CISolutions heeft ontvangen. De rechten van de gebruiker vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Simple Finance website en webapplicatie (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten, boodschappen en data), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij CISolutions.

7 BERICHTGEVING

Alle mededelingen betreffende Simple Finance geschieden per email, reguliere post of op de Simple Finance website.

8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de betrekkingen tussen de Simple Finance-gebruiker en CISolutions is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het Simple Finance-gebruiker en CISolutions worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel ter keuze van CISolutions, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Simple Finance-gebruiker.

9 SLOTBEPALINGEN

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen CISolutions en het Simple Finance-gebruiker ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.